Global Nizam Yapısı ve Organizasyon – İnisiye ve Gönüllü Grupları #1

Evliyalar-İnisiyeler çok çeşitli nizamlarda çok çeşitli fonksiyonlara göre ayrılabilirler. Her Evliya burada sorumlulukları, konumu ve kapasitesi uyarınca bir veya birden fazla grubun içinde olabilir.

Aslında Kardeşlikte hizmet müstesna durumlar dışında hiyerarşik emir ve komuta zinciri olmadan da özerk grup fonksiyonları ile doğal olarak yapılabilmektedir. Grubun her üyeleri emirlerden ziyade ortak bilgi alanlarındaki doğrulardan faydalanarak kendi özgür seçimleriyle hizmetlerini yaparlar. Bu vicdani hürriyetin Evren ve Dünya’ya, İnsanlığa ve insanlığın öz değerlerini temsil eden Kardeşlik içinde hizmet etmek Kadersel olarak da insanın içinde bulunduğu koşul ve ortamlardan daha da razı olabilmesi yönünde önemli bir seferdir.

Dinin aslında önemli tarafı arkasında İlahi Boyutla Dünyevi Boyutu kavuşturan Ezoterik bir İnsi Melek Nizamının bulunması. Haliyle bu da Seyr-i Sülük ile çok yakından ilgili bir konu. Ancak böyle nizamların yeryüzünde somut biçimde bulunması yönünde açık seçik çalışmalar olsa bile kimi nizamlar kurumlaşırken nefsani-beşeri-insani kusurlardan ötürü İlahi ve Kutsal Niteliklerini kaybedebilirler. Doğu’da tapınak ve ashramlarda, Batı’da cemiyet, loca ve örgütler içinde İlahi Nizam somutlaşabilir. Ancak İlahi Nizam’ın üst mertebelerinin gelişmiş şuur niteliklerinden ötürü uzaktan iletişim ve koordinasyon kurma yolları vardır. Şimdi internetin varlığı da işleri çok kolaylaştırıyor.

Lokal yapılaşmalar da gerekli tekamül şartları ve merkezi nizamlara bağlantı ve derecelendirme sağlandıktan sonra gayet etkili bir şekilde işlevlerini gerçekleştirmeye odaklanabilir. Hepimiz rüyalarda buluşabiliyoruz ve internet ile kollektif ve küresel bir şuur tutabiliyoruz. Uluslararası etkinlikler için Global Etkinlik gösteren Nizamlarla irtibat ve anlaşma halinde bulunmak da önemlidir. İlahi Onayın olduğu her aktivite haliyle Nurani Hizmet içindedir ve her birey için olumlu bir tekamül yolu açmaktadır.

Din de zaten dönemindeki prangalardan toplumları özgürleştirmek, şifalandırmak, yapılandırmak ve tekamül sağlamak için gelmiştir, dinden ziyade Dünya’daki bütün insanlığı ilgilendiren Öz Öğretiye ve Kelam Doğruluğuna daha sadığım. İlmin ilerlediği yerlerde yeni doğru ve yanlışların benimsenmesi haliyle skolastik düşünceden sonra aşılmış bir konu, ancak Osmanlıda Ulemanın Matbaayı getirmemesi ve yasaklaması da İslam reformunu ve Osmanlı Eğitim-Kültürünün gelişimini engelledi. Din üzerinden korku imparatorluğu kurmak isteyen mihraklar olunca işler değişiyor ve korkusuna kapılan dinin doğrusuna sadık kalmıyor. Korkmak istemeyen hizmet eder ve meleklere imanını bir de insi-melek ve daha doğru tabiriyle gönüllü-vazifeli olarak doğrular.

Pagan Tanrı Tanrıçaları hem Astrolojik Gezegen-Yıldız-Unsurları hem de Başmelekler düzenini ifade eder. Başmelek haliyle Tanrı’nın Nurunun ve Varlığının farklı kimlik, yapılaşma, işlev, form ve yaşayan varlıklar üzerinden gerçekleşmesinde daha net anlaşıldığını düşünüyorum. Bu hususta Temsile yaklaşımın doğrulanması daha önemli – Horus-Apollon-Raphael, Osiris-Zeus-Tzadkiel, Isis-Hera-Gabriel gibi düşünülebilir ancak bir Tanrı/Tanrıça bir çok Başmeleğe ve bir Başmelek de bir çok Tanrı/Tanrıçaya tekabül ediyor. Tekil tekabülleri pek doğru bulmuyorum.

Sananda-Mesih-Mehdi-Maitreya-Melchidezek-Mahatma bütün Dünya’ya yaygın bir grup şuuru tutar. Bu bilinç Herşeyin Yaratıcısı olan Kadir-i Mutlak Tanrının varlığının ve nurunun direkt olarak İnsanlığa, Dünya’ya ve Güneş Sistemine işlemesi içindir.

Grup bilinçleri içinde de olumlu halde bulunmak Allah ile daha doğru ve basiretli bir iletişim kurmak için daha uygundur. Doğru bir nizami yapının içinde bulunmak Boğaz çarkının da en iyi şekilde arınmasına ve faaliyet göstermesine yardımcı olur. Nizam inisiyesi olmak Boğaz çarkında bağlı olduğunuz üst-mental/şuursal yapının haline göre enerjilere maruz kalacaktır. Haliyle Kozmosun da ötesinde İlahi Varlık ile bağlı, irtibatta ve uyumlu olan bir nizama dahil olmak en sağlıklısıdır. Böyle bir nizama enerji, zaman ve emek sarf etmek de Dünya’da doğru yapılaşmayı güçlendirmesi bakımından sayısız hayıra sebep olur.

Toplumun manevi değerlerinin durumu yerelden küresel kapsama kadar ekonomik ve politik olarak olay ve yapılar içinde somutlaşır. Haliyle bir ülkenin para biriminin durumu da bir çok ekonomik göstergenin birleşimi üzerinden, toplumun akli ve ruhsal sağlık ve değer durumunu ortaya koyabilecek belirtilere sahiptir. Aynı şekilde Suç ve İşsizlik oranları da toplumun kalitelerini önemli bir şekilde belirler. Bu durumlarda İlahi Nizamın da temsil ettiği değerler tam olarak sağlanmadığı için toplum sağlık ve değerlerinde bozulmalar olur. Bu haliyle bir toplumun yapılaşma, vicdan ve akıl tekamülünün de doğrudan ve dolaylı yollarla izdüşümünün görülmesini sağlar. Bozulmaların gözüktüğü durumlarda Nizama hür iradeyle gönülden koşulsuz ve kişinin kendisinden ötesinde bir katılım koymasını gerektirir, çünkü bugünün bir de yarını vardır. Ölen bir kişi geçmişinde yaptığıyla neden sonuç bağlamında yüzleşir.

İlahi Nizam katılımı özgür ve özerk gönüllü gruplar halinde daha etkili bir şekilde yapılabilir. Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Haliyle muhabbet içinde gözükmeyen ve kendi yaptığından kimsenin haberi olmadığı durumlarda sinsilik ve türlü düzenbazlıklar da görülebilir. Bu yönüyle Kardeşlik içinde birinin toplumsal bağlamlarda da eleştiriye açık olması ve diğer Evliya ve Yoldaşlarla kıyaslanarak niteliklerinin tespit edilmesi ve derecelendirilmesi makbüldür.

Bu yönüyle İlahi Nizam ve İnisiyasyon konuları üzerinden de Toplumsal Hizmet yollarına kıyasla, kendi alternatiflerini koyarak psişik vampirizm yapan gruplar görülmektedir. Bunlar aslında kusurlu veya bozuk-çürük toplumsal yapılaşmalar olarak yorumlanmalıdır. Zaman içinde bir çok nitelikte gruplar açığa çıkmaktadır. İlahi Nizam’ın daimi olarak İdealleri Gerçekleştirme ve Sağaltım-Refah sağlama hükmü ve nitelikleri olmalıdır. Bu yönüyle toplumda oluşan grupların nitelikleri iyi tespit edilmelidir. Dünya’da hizmet etmek için İlahi Nizam içinde bir çok grup oluşabilir. Hatta bir çok Sivil Toplum Kuruluşları, İlahi Nizam’a uyumlu olsa bile Ruhsal olarak bariz-açık veya net-doğrudan kontak kurmadan iş yapmaktadır ve ortamlarında Şifacı-Koruyucu-Sadık bireylerden bulunması ve kabul edilmeleri durumunda rahatlıkla İnisiye edilebilirler. Ancak STK hizmetleri dikkat edilmesi gereken müstesna durumlar dışında vicdani ve toplumsal odak taşıyan bir mesele olduğu için gayb ortamında kusursuz olmasa bile vasat üstü bir batıni iletişim ve koordinasyonları bulunur.

Ancak İlahi Nizam kendi yapısı ve içindeki elemanlara hizmet etmek yerine Küresel ve Yerel hizmet vermeye daha çok koşullandırılmış bir durumda olması mantıken doğru bir ruhsal yaklaşımı da temsil eder. Haliyle Ruhsallık dengesiz bir akıl ve vurdumduymaz bir vicdanın kusurlu kabul edildiği bir alandır.

İlahi Nizam her zaman toplumlarda bulunan ve Kardeşlik, Hayırseverlik ve Gönüllülük yönleri gösteren herkese açık olan Sürekli Eğitim-Araştırma-Gelişim ve Keşif içinde toplumda yenilik, anlayış, bereket, sağlık, düzen, selamet ve refah gibi Nurani değerleri gerçekleştirmek için çabalayan Kardeşler içerir. Ruhsal yetenekler doğal vergilerdir ve Kardeşlerin birbirleriyle iletişimleri sadece fiziksel irtibatla sınırlı değildir, gönüllerde de buluşulur ve muhabbet edilir, Dünyevi planda yoğunlukları olan kişiler için ruhsal yeteneklerini meleklerle, insanlarla veya ölmüş usta-veliler-vazifeliler ve onların güncel enkarnasyonları ile uzaktan iletişim için kullanmak, tekamül ihtiyaçları da düşünüldüğünde, cinlerle veya uzaylılarla konuşmaktan daha mantıklıdır. Bu bir çok açıdan akli karmaşanın da bitmesi demektir. Bu şuursal ve ruhsal varlıklarımızla fizikötesi boyutlarda genel ve özel manevi kurumlar, internet veya kütüphane gibi alanlar sağlamamıza da olanak sağlar. Böylelikle bir bilgi, sevgi ve enerji paylaşım alanı oluşturabiliyoruz.

Gönüllü ve Evliyaları aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz. Bir kişi aynı anda bir çok grupta bulunabilir.

 • Sadıklar / Azizler
 • Kadimler
 • Magus / Mehdi / Hakan / Chohan / Yükselmiş Ustalar
 • Ustalar
 • Koruyucular
 • Vazifeliler
 • Etkinlik – Planlama – Koordinasyon
 • Sanatçılar
 • Politikacılar
 • Girişimciler
 • İmkan ve Tesis Sağlayıcılar
 • Bağışçılar
 • Memuriyet
 • Akademisyenler
 • Medya
 • Sosyal Medya ve İletişim Ağı
 • Eğitimciler
  • Nizam İçi Eğitim
  • Toplumsal Eğitim
  • Öğretmenler ve Eğitim Kurumları Çalışanları
  • Meslek Kazandırma
  • Kültür Kazandırma
 • Üniversite Klüpleri
 • Rehberler – Medyumlar
 • Astrologlar
 • Ruhbanlar
 • Şifacılar
 • Simyacılar
 • Sağlık
 • Çevirmenler
 • Denetleyiciler
 • Aktivistler ve Serbest Gönüllüler
 • Deliler-Acizler-Meczuplar
 • Aşıklar
 • Yetimler ve Öksüzler
 • Gölge İnisiyeler
 • İllegal
 • Marjinaller

Grup halinde çalışmak ve koordine olmak Nurani verimin toplumsal alanlarda yükselmesini sağlar. Haliyle kaynak her alana uzantı göndermelidir. Toplumda zaten herşeyin yolunda gittiği yerlerde uzantılar yeterken, işlerin kesat olduğu alanlarda boyutuna göre ekip veya bir ordu insi-meleğin konsantre ve birlikte çalışması gerekebilir. Bazen grup ve bireylerden ekstra mesai ve fedakarlık yapılması da gerekebilir. İhtiyaç durumlarında alma-verme dengesi gibi engeller koymadan hizmetlerini ücretsiz de ihtiyaç sahibine koşulsuz sevgi sunmakta hizmet ile eğitim-gelişim ve tekamül olanakları da bulunur. Ancak gerçekten çok ciddi ihtiyaç olunan yerlerde koşulsuz hizmet ve fedakarlık gerçek gereklilik haline gelir. Vazifeliler grubu özellikle bu konuda gerçekten özgün karakterleri ve yeteneklerine göre toplumsal ihtiyacı sağlamak için kendi bireysel çabasının ne kadar önem teşkil ettiğinin bilincindedirler. Girişimci Vazifelilerin işlerinin kolaylaştırılması ve kendilerine yardım edilmesi için gerektiği yerde teşkilatlanma ve koordinasyonların yapılması alanların da hızlı toparlanmasını ve ortam koşullarının sağaltılmasını sağlar.

Nizamla uyumlu olan herkes Kültür-Din-Dil-Irk-Cinsiyet ayrımı gözetmeden Global Vatandaşlık değerlerini taşıması ve temsil etmesi İnsanlığın Dünya çapında aydınlanması, şifalanması ve refah kazanması için önemlidir. Melekut ahlak terbiyesinin ve akıl-vicdan tekamülünün sağlanması sonucunda bir kişi farkındalık ve eylemleriyle Global Vatandaş olarak görülebilir. Haliyle herkes Dünya’da vatandaştır. Dünya üzerindeki herkes için de Nizam kapısı açıktır. İnternet ve ulaşım araçlarının gelişmesi ile Dünya genelinde ve Dünya’ya yaygın aktivitelerin koordineli bir şekilde yapılması her toplumda ekonomik, ruhsal ve toplumsal durumun daha iyi olmasını sağlayacaktır.

Üniversite eğitimi içinde Toplumsal ve Küresel Hizmet, Şifa ve Seküler Ruhsallık Alanında açılan Öğrenci Klüpleri gençlerin meslek hayatına atılmadan önce toplum içinde daha organize olmayı ve sağlıklı bir şekilde hayatlarının öz hakikatini bilinçli bir şekilde araştırabilir ve öğrenebilirler.

Gruplara ait olan niteliklerin hepsi sağlandıkları yerde aktifleşirler. Nitelikleri sağlamak eylemleri, düşünceleri ve sözleri ile kişinin zatında ve vazife alanında idealleri belirginleştirmesi ve korumasıyla tanımlanabilir.  Grupların bazıları kendi Alt, Özerk ve Özgür Nizamlarıyla somut planda faaliyet göstermektedir. Herkes birden fazla grup ve alt-nizam içinde bulunabilir. Bu kişinin kapasitesi, geçmiş yaşamları, hayat standartları, sahip olduğu imkan ve yetenekler, ilişkileri ve sosyal ağı, ortamın koşulları ve ihtiyaçları, ruhsal gaye, ruhsal deneyim ve eğitim gibi konulara göre değişkenlik ve çeşitlilik gösterir. Haliyle bu listede bahsedilmeyen gruplar kendi özel ve özerk nitelik ve yapılaşmalarına göre mevcut bulunabilir, ancak hepsi Bütünün Hayrı, Toplumsal ve Global Konularda Bireysel Sorumluluk ve Kardeşlik değerlerini taşıma ve somutlaşırma işlevine sahip olmalıdır.

Astrolojik tekabüllerde her birey grubunun bulunduğu gezegen, asteroid veya yıldızdan bağımsız olarak kendine özgü bir veya bir kaç tanesinde de vakıf ve etkin durumda olabilir. İlahi Nizam içinde hizmet eden kardeşler toplumun herhangi bir kesiminde veya alanında mevcut bulunabilirler.

Bilim ve Teknoloji – Merkür, Uranüs ve Pallas
Sanat – Venüs ve Güneş
Müzik – Güneş
Edebiyat – Merkür, Pallas
Felsefe – Neptün ve Jupiter
Eğitim – Satürn, Venüs ve Khiron
Karma ve Adalet – Satürn, Jupiter, Juno ve Astraea
Kamu Yönetimi ve Politika – Mars, Jupiter ve Dünya
Üretim, İş ve Ekonomi – Mars, Dünya, Ceres ve Vesta
Sevgi ve Merhamet – Jupiter, Güneş ve Venüs
Maneviyat ve Ruh – Neptün, Dünya, Ay ve Güneş
Astroloji – Simya – Maji – Yoga – Tantra – Merkür ve Hepsi
Şamanizm – Dünya, Khiron
Kehanet – Ay ve Güneş
Tıp – Sağlık – Şifa – Güneş, Khiron ve Hygeia
Çeviri ve Yayıncılık – Merkür, Pallas
Alternatif ve Sosyal Medya – Merkür, Uranüs
Medya ve Habercilik – Merkür
Kolluk ve Güvenlik – Mars, Satürn ve Plüto
Gölge ve Yasadışı – Plüto *

Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi Nizami açıdan Toplumda Şifa Uygulamalarını Denetleme, Şifacıların Eğitimi-Sınıflandırması-Yetkinlik Ölçümlerini Yapma, Arınma-Şifa-Sağaltım-Simya-Eğitim Faaliyetleri ile Aydınlanma ve Holistik Gelişim, Global-Ulusal-Yerel Şifa Çalışmaları Yürütme ve Ruhsal Şifa Bilimi Araştırma Geliştirme gibi temel ihtiyaçları sağlamak ve bunu Akademik ve Kamu Yönetimi çevrelerine kabul ettirme amacına sahip bir oluşum olup, İlahi Yaratım ve Tekamül işlerine hizmet eden bir Konsantre Odaklı Merkezi Nizam olarak görülebilir, ancak bu fonksiyonlarının tamamlanması için madden ve manen katkıda bulunacak aktivist, bağışçı ve gönüllülerle işlevlerini tamamlayabilir. Kar Amacı gütmeden bütüncül kapsamlarda Bireylerin, Toplumların, Doğal ve Yaşam Alanlarının Doğrulukla Şifalanması direkt olarak amacıdır ve Anjelik Hizmetlerin gerçekleştiği Sanal ve Fizikötesi Alanlara sahiptir. Ancak somutlaşması ve yaygınlaşması için gönüllü katılım ve bağış toplaması gerekir. Karmik olarak da doğrulayıcı bir işleve sahip olduğu için Nizam ile irtibatların ve desteğin bireyin de şifalanmasını sağlayan yönleri vardır. Nizamın bu yönden faaliyetlerini destekleyen kişilerin karmik durumları hem toplumsal alanlarını olumlu yönde etkilediği için dolaylı hem de doğrudan olarak olumlu etkilerken, Nizam çalışmalarını engellemeye veya gönüllülere zarar verme girişiminde olanlara karşı adaletli bir şekilde ceza ve yaptırım uygulama gücü-kudreti ve izni vardır, bunun önemli sebebi biri toplumsal ve küresel vicdanın ihtiyaçlarına yönelik çalışmasıdır. Bireysel/Kollektif Holistik Tıp-Şifa-Simya, Hayır İşlerinin Koordine Edilmesi, Manevi İlimler, Karmik Şifa ve Doğrulama, Kundalini, Anjelik Eğitim ve Rehberlik, Toplumsal ve Küresel Hizmet gibi işlev ve amaçları yönüyle Başmeleklerin işlerini yapabileceği maddi ve manevi alanları tutabilecek durumdadır. Başmelekler Raziel, Raphael, Metatron, Sandalphon, Tzadkiel, Mikael, Tzaphkiel, Haniel, Jophiel, Gabriel, Uriel ve 72 Shemhamphorash Meleğinin konsantre olabileceği bir 3. ve 5. Boyut somutlaşma geçidi oluşturmaktadır. Meleklerin bilgi ve rehberlikleri de fiziksel, sanal-sosyal medya ve majikal-ruhsal-fizikötesi aktviteler üzerinden devamlılık teşkil etmekte ve somutlaşmaktadır.

(*) – Örnek olarak bilinçli olarak üretildiği ve tüketildiği zaman Kenevir (Esrar) gibi doğal bir ilacın bir ülkede kanunen yasaklanması durumunda bitkinin kendi içeriğindeki şifa, rahmet ve hayrın devam edebilmesi için Narkotik Madde satan kişiler de Evliyalar nizamında ve dergahında olabilir. Esrarın yanı sıra Şamanların ve Şifacıların faydalarını yakın deneyimleri ile bildikleri Amanita Muscaria, Psylocibin Mantarı, LSD, DMT, Ayahuasca, Peyote, San Pedro, Mescalin, Afyon gibi doğal veya sentetik psikoaktif (psychedelic) maddelerin kullanımına dair bilimsel araştırmalar (maps.org) yapılmış ve faydaları bulgulanmıştır. Eczanelerin satmadığı ve doktorların da bilmelerine rağmen tavsiye edemediği bu ilaçları satan kişilere Torbacı demek yerine Alternatif Eczacı veya Şaman denmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 • Sattığı maddenin kimyevi, doğal, psikolojik; zararlı, nötr ve sağaltıcı etkileri hakkında bilinçli
 • Dozunda hayırlı kulanımına vakıf olan
 • Müşterilerinde bağımlılık yaratıp yaratmadığı gözeten
 • Keyiften çok ihtiyaç için satan ve toplumda atalet yerine şifaya sebep olan
 • Ne olursa olsun geçimini sağlamaktan ziyade önemli oranda medikal amaçlı satan
 • Genele yaygın şifa amacıyla satan kimseler Kardeşlikte bir Şaman ile aynı statüde görülürler.

Bu durum ve koşullarda bu maddelerin doğru ve dozunda hayır ve devaları için kullanımı helal, yasaklamak ise haram olarak görülmelidir.

Bunun yanı sıra bir çok marjinal, yasadışı ve hükümet karşıtı grup da İlahi Devletin onayını, hatta hak ve özgürlükleriyle birlikte desteğini çok çeşitli yollarla alabilir. Keza İlahi Nizam’ın en önemli çabalarından biri farkındalığı yükseltmektir. Farkındalığı yüksek olduğu için devlete öneri ve eleştirilerle gelen ancak baskılanan ve dışlananlar için de İlahi Global Nizam ve İnsi-Melekut desteği sağlanmalıdır. Böylelikle bazıları doğrudan İlahi Nizam üyelerinden gelen doğru fikirler ve uygulamalar yürürlüğe konularak İlahi Rahmet akışı sağlanabilsin.

Toplum dışına itilen bireyleri ne lanetliyoruz ne de dışlıyoruz. Bazıları Kadim ve Sadıklardan bile olabilen yasadışı alanda çalışan kardeşlerimizin, toplum dışına itilmeleri adaletsiz bir şekilde yaşam şartlarının zorlaşmasına sebep olabiliyor. Bunun için onları da aramızda görerek, Kardeşliğin desteğini almalarını doğru buluyoruz.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s