İlahi Nizam Bilgileri #1

Toplumun içinde Mutlak Yaratıcıyla doğrudan bağlantı halinde İlahi ve Evrensel Yasalara Hakim bireylerin teşkilatlandırdığı Nizamlar çok sayıda ve birbirinden farklı olsa bile Madde Ötesinde Dahili-Gaybi Nizam Birdir ve Allah’ın Ehadiyetinin önemli bir yönüdür. Hakikat / La-Hut Yüksek İnisiyeleri Ulus, Din, Dil ve Irk gibi ayrımlar gözetmezler ve İçsel olarak daima irtibat ve uyum içindedirler, ancak aciliyet ekseninde politik vazifeleri olabilir, ancak Hakikat görevinin özellikle Dini bir sınırlandırması yoktur. Fitne yaratmamak halihazırda Ceberrut terbiyesine geçişin anahtarıdır.

Gizli veya Görünür halde gerçek bir İlahi Nizamın oluşturduğu Manevi (Enerji, Zihin, Sezgi, İrade, Ruh) Alanın (Mülk-Malkuth) Işığı (Nur) İnsanları İdealleri gerçekleştirmeye ve Kemaliyete doğru düz bir çizgide götürebilmelidir. Bu yüzden aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Esma’ül Hüsna’daki niteliklere belirgin bir şekilde sahip olmalı ve Dünya’ya nakletmelidir. Dünyevi nizamlar için Esmaları taşıyan kişilerin alanlara katılımı bu hususta önemlidir ve bütün nitelikleri sağlayamayabilir ancak Görünür Ötesindeki Nizamda her şey Tam ve Birliktedir.

Sevgi, Merhamet ve Güzellik – Rahman, Rahim, Latif, Rauf, Berr, Veliyy,
Kutsallık – Kuddüs, Samed, Selam, Kerim
Kesinlik ve İlim – Hakk, Besir, Hakem, Semi, Alim, Mümin, Müheymin, Vacid
Adalet-Koruma- Adl, Hafız, Hakem, Hasib, Mani, Müntakim,
Birlik – Ehad, Vedud, Vahid
Şifa – Rafi, Nafi, Hayy, Kayyum, Muhyi
Bereket – Rezzak, Fettah, Muğni
Mutlak Güç – Hakim, Kadir, Muktedir, Kaviyy, Metin, Cebbar, Melik,
Ebediyet ve Ölüm Ötesi – Baki, Evvel, Ahir, Muahhir, Bais, Mu’id
Rehberlik – Hadi, Reşid, Mürid, Mu’iz
Hoşgörü ve Özgürlük – Ğaniyy, Cami, Bedi, Latif
İdare ve Kuşatıcılık – Muhit, Vasi, Vali, Muksit
Hiyerarşi ve Düzen – Mecid, Muhsi, Rakib, Rafi, Hafıd,

Karma hafifleterek olumsuzlukların dönüşmesini ve şifalanmasını sağlamak bu noktada önemli bir husustur. İlahi Nizamın herkes için Özü hem bireysel hem de toplumsal karmik yüklerden özgürleşme yolunda çözüm üretmesi gerekir.

 


 

İstisnasız her birey Tanrı ile Direkt olarak irtibat kurma Hakkına sahiptir ancak Nizam içinde özellikle bu hususta uygun bir alanı herkes için mümkün kılan yetkin bireylerin toplanması hali mevcuttur. İnsan psikolojisi Tanrıdan direkt olarak İlham almaya açıktır ancak buna elverişli hale gelmesi için Simya ilminde tahsis edilen belli başlı süreçlerden geçmesi gerekir, bunlardan biri de Zihnin Vahdet içinde olmasıdır. Ayrı gayrı hareket eden bir zihin haliyle Ortak Ruhsal Hakikatten kopar. Esmaları taşıyan bireylerin de bulunduğu bir ortak alanda haliyle İlham ve Tebliğ akışı daha net olmakta ve işleri yoluna koymaktadır. Haliyle her birey kendinde açtığı öz-nitelikler ile Toplumlarda Dünyevi Alan, Birlik ve Nizamlara katkıda bulunmaktadır. Nizam İdealinde Esma’ül Hüsna’nın 99 Esmasının gizli esmalarla birlikte Bireylerin de katılımlarıyla Hakkıyla açıldığı, ışıldadığı ve çevreye nüfuz ettiği bir alanın mevcudiyeti İlahi nitelikte bir Nizam’ın kesin özelliklerinden biridir.

Bunun sebebi İlahi Nizam’ın Kundalini bağları üzerinden toplum içinde Aileler oluşturup bütün bunları birleştirerek bir Birlik alanı oluşturmasıdır. Bu İhlas suresindeki Ehadiyetin de görünür alemdeki açılımıdır. Bu alan içinde İlahi Plan ve Projeler yürütülebilir. Bu nihayetinde aklen ve kalben bir uyum ve duygudaşlık yaratıyor. Bireylerle birlikte toplumun da ruhsal açıdan dengelenip olgunlaşması, eksiklerin giderilmesini, problemlerin çözülmesi yönünde insan aktif irade ve eylem ile sorumludur. Bu haliyle Nizam İlahi Gücün ve Nurun Güzelliğine yakışır şekilde topluma dengeli, sağlıklı ve düzenli yayılmasını sağlar. Bu toplumsal kaderden özgürleşmek için önemli ve gerekli bir katılımdır. İnsanlar tarafından yeterli farkındalık ve katkı olmadığı zaman toplumdaki işleyişler bozulmakta ve savaş, açlık, kıtlık, sefalet, hastalık, yolsuzluk, haksızlık, eşitsizlik, yolsuzluk, usülsüzlük, manipülasyon, cehalet gibi olumsuzlukların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bunu engellemenin yolu da gönüllü olarak Evrende, Toplumda ve Alanlarda herkesin gerek bireysel gerek grup halinde paydasına düşen sorumluluğu yerine getirmesidir.

Bu kurumsal bir şekilde Dünyevi Nizam tertipleme çalışmalarının da Türkiye’deki eksikliğinden kaynaklanıyor. Ayrıca bireylerin de Dinden İlime, İman’dan İrfan’a yönelim göstermesi Ruhsal Olgunluk açısından önemlidir, İlahi Nur net ve sağaltıcı olmalıdır. Mevcut Nizamların bir kısmının sadece (bazen ayrılığa sebep olur derecede) Dini eğilim ve eğitim göstermesi de toplumdaki algıları kısıtlı bırakabilmektedir, bu haliyle Dünyevi ve Evrensel boyutta Hakikat bağlantısının kopmasına da sebep olabiliyor, günümüzde Nizamların Felsefe-Sanat-Bilim yönünden de eksiksiz kalmaması İlahi Değerlerin korunması açısından önemli.  Ayrıca Seküler Spiritüel Grup-Dernek ve Okulların da Bilgi ve Dönüşüm eksiklikleri oldukları için tekil kişilerin ve grupların Hakikat Ehliyetine sahip Yüksek İnisiye Ustalar ve Azizlerle doğrudan veya manevi yolla bağlantı kurması ve yayınlarını okuması evvela önem teşkil eder. Özellikle Astroloji, Şifa ve Yoga alanlarında Kundalini Görgüsü eksikliği yüzünden çok büyük algı karışıklığı gözlemliyorum. Orta Sütunda olmadan Kundalini uyandırmaya dair çalışmalar yapıp hazin sonuçlar alanlar var. Kişisel yetkinliğime dair gerekli açıklamayı kendi deneyimlerim üzerinden yakında yayınlayacağım.  Özet isteyenler için aşağıda §

 


 

Ezoterik Açıdan bir toplumda işlerin doğru ve sağlıklı yürüyebilmesi için Özel ve Devlet Kamu Kuruluşlarına yaygın bir şekilde nüfusun %20’sinin başta Eğitim, Politika, Yayıncılık, Akademi, Tıp, Sanat, Din, Bilim, Devlet, Kolluk, Askeriye ve çeşitli alanlarda İlahi Nizam ve Yaratıcı Hiyerarşilere dahil ve bağlantıda olması beklenir. Bu dini meseleden çok toplumsal düzen, sağlık, ahlak, istikrar, birlik, dirlik, temel hak ve özgürlükler, koordinasyon, adalet ve benzeri konularda İnsani ve İlahi değerlerin korunabilmesi için gereklidir. Nizam İnsani alanlarda gelişimin devam edebilmesi ve toplumsal problemlere en az direnç gösteren en kesin yoldan bütünün hayrına çözümler getirilebilmesini güvenceye alır. İlahi Nizam ruhsal terbiye, görgü ve olgunlaşmayı güvenceye alarak toplumda akıl ve gönül birliği sağladığı için görünenin ötesinde bir hayıra sahiptir. En basit örnek olarak rüyalarda da buluşuruz, okullara gideriz ve birlik içinde kararlar veririz.

Türkiye’de şu an Nizamda uyumlu ve değerler açısından tutarlı bir şekilde işler halde olan Nüfus yoğunluğunu %7 olarak okuyorum. Bu kesimin yaklaşık %15’i nizam içinde hangi pozisyonda ne konuda vazifeli olduğunun bilincinde. Geri kalan %85’lik kısım ruhsal yolculuğunu takip eden ve muradınca hareket eden insanlardır. Sadece gayb boyutunda işleyen bir ezoterik nizam içinde olduklarını bilmeyebilirler ama Manevi açıdan irtibat halindedirler. Toplumda hizmet ettikleri için insi-melek olarak görülebilirler. Bu irtibatlar teneffüs-rahmani nefes, ilham, tebliğ, telepati, durugörü, rüya, astral seyahat ve doğrudan olabilir. Çoğu melekut terbiyesinden geçmektedir ve bu yüzden Görünür-Zahiri bir Nizamda tertip görmeye ihtiyaç duyarlar. Yani elementlerin kusurlarından arınmakta, dengeyi bulmakta ve ruhsal öze doğru gitmektedirler.

Gündelik melek irtibatları kurmak bizi Ezoterik açıdan İlahi Nizamla birlikte, hizalı ve uyum içinde tutar. Başmeleklerle irtibat halinde sadece Başmeleklerden talepte bulunmaz aynı zamanda Vazife de alabilirsiniz. Başmelekler ağın merkezinden sorumlu oldukları melekler düzenini koordine ederler. BM Sandalphon bütün İnsi-Meleklerin başındaki Melektir. Aynı zamanda Sağlıklı Şifacılık İnisiyatifi de İlahi Nizama direkt bir köprüdür. Anjelik Eğitimler ve Rehberlik tarafımızca yapılmaktadır. İnsanların nizama gönüllü ve bilinçli katılımı İlahi Mekanizmanın da işlerliğini sağlar ve toplumları da ruhsal olarak olgunlaştırır.

Şifacılar da nizamdan çok kopuk hareket edebiliyorlar. Bu haliyle şifa konusunda Teknik-Teorik-Pratik bilgiye sahip olmalarına rağmen şifa konusunda tam yetkinliğe sahip olmamalarına sebep olabilir. Kopukluklar şifacılığın içsel ve ruhsal seviyelerde cereyan eden eğitimlerinin gözetilmemesi, şarlatanlık, kalitesiz eğitim, meslektaşlardan kopukluk, ortak-kanı eksikliği, evrensel geçerliği olmayan sistem ve tasarılar, Kundalini’nin anlaşılmaması, manipülasyon, ticarileşme ve eğitim/araştırma/standart belirlemeye dair kurumların eksikliğinden dolayıdır.

Herkes geçmiş yaşamlarında Nizam ile bağlantı kurmuş derecelenmiş ve görev almış olabilir ve çoğu durumda herkes kaldığı dereceden devam eder. Burada ayrıca kişinin Dünya dışı yaşam deneyimleri de önemli olmaktadır.

 


 

Hakikat (S.’. S.’.) nizamındaki inisiyelerin önemli özelliklerinden biri de geçmiş yaşamlarında Aziz olarak bilinmeleri ve Gayb İlimlerinde ehliyetlerinin olmalarıdır. Ceberrut ve Hakikat seviyelerindeki inisiyelerin Ahlaken tutarsız ve Vazifeden kopuk olması ancak yeniden Dünya’ya geldiklerinde doğal olarak baştan yaşadıkları Aydınlanma sürecinden geçtikleri gençlik-erginlenme yıllarında mümkündür. Nurani doğaları ve Ruhsal Hafızaları gençlik yıllarında da ahlaki bozulmalara büyük oranda izin vermez. Ancak Melekut (Dış Nizam – G.’. D.’.) Nizamındaki inisiyelerin farkındalık eksikliği ve ahlaki bozukluk göstermeleri normaldir haliyle bunları tamamlamaktan, karmik borçlarını ödemekten ve karakterlerini dengelemekten de sorumludurlar.

Hakikat seviyesindeki inisiyeler Özlük Haklarını alana kadar Dünya’da doğrudan destek almadan içsel bilgi, ruhsal irtibat, araştırma ve çalışma sayesinde erginleşebilirler. Enkarnasyonları içinde Melekut ve Ceberrut nizamındaki inisiyasyonlardan tekrar ama Özlük haklarından ötürü daha kolay geçerler (Hz. İsa veya bir Aziz günümüzde Dünya’ya gelse neler yaşardı?). Çoğunlukla Dünya’ya geldikleri yerde ve zamanda kendilerine Nizami kutlama-inisiyasyonlarda rehberlik yapacak kimseyle fiziksel planda karşılaşmayabilirler ve Hakikat taşımaktan kendileri sorumlu olur. Bu yüzden kör inisiyasyonlar yaşamaları çok doğaldır, ‘Biliyorum’ diye kendini inisiyatör olarak tanıtanlara rağbet etmesi saflık ve şaşkınlık bile olabilir ki. İrfanda toplum içinde Hakikatin korunması, toplumun sağlığı için çok önemlidir.  Bu kişileri de denetleme görevi başta Hakk ehli akabinde kendilerine bağlı Ceberrut nizamına aittir.

Ceberrut Nizamındaki inisiyeler birbirleriyle Dış Dünya’da bağlantı kurmadan da uyum ve hizalama içindedirler ancak yoldan sapma riskleri yine vardır. Kontak kurmalarını sağlayan bir Nizama ihtiyacı Yeni Çağın getirdiği Organizasyon gerekliliklerinden ötürü yeni başlamıştır. Ceberrut nizamındaki Adept-Veliler Nurani açılım yaşadıkları için dışarı ve topluma ışık yayar haldedirler; Meleksi Haleye ve Kanatlara sahip Işık İşçileridir, Yıldız Tohumu olarak nitelendirilen bireylerin Tohumlarının açılmasıyla Bireysel Işık Beden-Merkaba’ları aktifleşir, Toplumsal ve İlahi Bedenlere katılım yaparak sorumluluklarını gerçekleştirirler.

 


 

Theta Healing terminolojisi açısından baktığımızda herkes 4. Varoluş Katında (Arabölge) çeşitli Maji, Şifa, Tantra, Yoga ve Şamanik çalışmalarla Element ve Çakralarda gelişim gösterebilir. Ancak 5. Varoluş Katında Gelişim Karmik bir meseledir, çünkü 5. VS’de olaylara birlik çerçevesinde ikilikten bakılır, Cennet veya Cehennem bireysel değil toplumsal bir meseledir ve Ahiret de Zamanda biraz daha sonrasıdır, Yarının ne olacağı toplumdaki her bireyin ortak katkısıyla belirlendiği için, 4. Kat ile 5. Kat arasındaki fark bireysellikten benötesine geçiştir. Burada İlahi Nizam içinde İnisiyelerin dikkat etmesi gereken temel mesele de Melekut terbiyesinin÷ kişiyi 4. Kattan 5. Kata ulaştırdığıdır. Ceberrut’a geçişle birlikte Ruh-Öz-Nur’un ışıldaması ve güçlendirilmesi neticesiyle Gayb bilgisi anlaşılır olmaya başlar ve Sonsuz Yaratan’dan gelen direkt İlham kişinin aklına dolabilir.

Burada haliyle  İyi-Kötü ve Doğru-Yanlış birbirinden ayrılmadan bir kişi 6. Varoluş Seviyesi olan Kanunlar ve İlahi Veçheler boyutuna sağlıklı bir şekilde erişemez; algı karışıklığından ötürü kendisine/topluma faydadan çok zarar getirebilir. Mesela Hakikat olup olmadığı belirsiz olan Tutarsız Kanal Bilgileri almak ve yaymak toplumda illüzyon ve kafa karışıklığı olmasına sebep olur, niyet ve hazırlıklardan emin olmadan bu zaman ve çaba israfıdır. Bu türden bilgilere ne kadar hacimli veya ciddi gözükürlerse gözüksün Aklın ve Gönlün terazisinde tartmak gerekir. Genellikle bir Varoluş Katında düzgün ve anlamlı deneyimler yaşayabilmek için öncesinde gelen katlarda kişinin şuursal olarak gelişim göstermesi ve gerekli arınma/doğrulama/dengelemelerin yapılması önem teşkil eder. Haliyle Zihinsel seviyede rahatsız ve birlik bilincinden ayrı bir kişi Ruhsal seviyeye odaklandığı zaman alacağı bilgiler tutarsız ve yanlış olabilir○. Bu başkalarına yayıldığı zaman kişinin 5. Katta rahat edebilmesi olanaksız hale gelir. İlahi Nizam özellikle 5. Katta yoğundur. İlahi Nizam alanında bulunan denge ve İlahi Nitelikler herkesin Allah ve Kanunlar ile daha rahat bağlantı kurabilmesini, bilinmeyeni de daha rahat keşfedebilmesini sağlar. Bunun için 5. Boyutta Velayet konusu önemlidir. Farkındalığın üst katlara açılması kişilerin veya toplumların karmalarına göre şok edici olabilir. Toplumda yanlış inanç, katı dogma ve hurafe yoğunluğu olduğu zaman üst farkındalık açılması bütün yanlış bilgilerin de temizlenmesini gerektirir. Bu yüzden karanlığa daha dikkatli bakmak ve özdenetimi tutmak İlahi Nizamda inisiyeler için önemli bir eğitimdir. Basiret açısından İlahi Nizam inisiyelerinin karanlığı ve kötüyü de tanımaları haliyle en az iyilik ve doğruluk kadar önemlidir. Hakikat şuuru yalanları da tespit edebilir. Dönem ödevimiz de aslına bakarsanız burada Gönülde geliştiğimiz kadar Akılda da gelişmektir.


 

§  http://bit.ly/2pU88aF

.

÷ Melekut Seviyesinde yaşanan Terbiye ve Eğitimler –

a) Elemental Sağlık ve Dengeler
Ateş / Hikmet, İrade ve Murat,
Su / Anlayış, İnanç, Duygu ve Sezgi,
Hava / Akıl, Mantık, Zeka ve Dil,
Toprak / Beden, Maddi Durum, Karma ve Zamansal Döngüler;
b) Ahlaki gelişim, tutarlılık, açık sözlülük ve temel insani değerler;
c) Toplumsal bilinç ve Faydalı olmak;
d) Psişik Eğitim ve Alan Tutabilmek;
e) Bireysel Öz Muradın Anlaşılması;
f) Özgün yeteneklerin açığa çıkarılması burada şu an için önemli olan hususlardır.

.

○ Haliyle burada yazılan bilgilerin içindeki manada da BM Metatron, Ratziel, Raphael ve Haniel’den nurani bir akışın bulunduğu söylenebilir. Ama kanaldan ziyade özgün bir çalışmadır. Kanal alırken daha çok toplumdaki bilinç durumuna hem fiziksel hem de sezgisel gözlemler yaparak cevap verme gayreti içindeyim. Umarım sorulara cevap olabiliyordur.

.

Not : Anlaşılmayan bilinmeyen terimler için bir sözlük çalışması yapıyoruz. Açıklanmasını istediklerinizi aşağıdaki linkte bulunan dosyaya ekleyebilirsiniz.

Terminoloji Sözlük Çalışması

 

Reklamlar

2 Comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s