Ruhsal İlimlerin Tarihsel Karması ve 7. Işın Ruh Grubu – Karmik Şifa Çalışması

Mezapotamya ve Anadolu topraklarını etkileyen bazı karmik durumlar vardır. Bunlar Antik Medeniyetlerde özellikle Büyü, Simya ve Şarlatanlık konuları üzerine yoğunlaşmış durumda. Bütünün hayrı için bu yazıda toplumsal ve tarihsel karmik yüklerin şifalanmasına niyet ediyorum. Rıza göstermeniz halinde sizi de etkileyen konular varsa bu yazıda gerekli karmik şifalanma ve doğrulama işlemleri yapılacaktır. Yazı gerekli şekillerde kutsanmıştır ve İlahi Planlardan gelen Anjelik bir güç akışı metin boyunca toplumsal alanı şifalandıracaktır, yaşadığınız temizlenmeler, açılmalar, görüler ve sabitlemelerde toplumsal alanın size de ne kadar tesir ettiğini görebilirsiniz

Eski Medeniyetlerden gelen bir takım önemli ama yol tıkayıcı karmik kalıplar kollektif zihnin dokusunda bulunabilmektedir. Gizem kültleri ve uyguladıkları ritüeller, inanışlar ve mitolojiler incelendiğinde bazı tedirginliklerin oluşması normal, keza geçmişten günümüze en yaygın hatamız İlahi olana korku duygusuyla yaklaşmamızdır. Bu kendi kültürümüz dışında olduğu zaman korku daha da şiddetli hissedilebilir. Tarihteki dengesizlikler omurganın ve sürüngen beyinin doğru anlaşılmaması, tepkisel ve bencil hareketlerden ötürü psişik-majikal güçlerin yanlış kullanımı ve bilinmeyene dair bilginin çarpıtılarak anlatılması üzerinden İnsanlığın psikososyal dokusunda kırılmalara sebep olmuştur. Bu yaralanmanın en büyük belirtisi insanların özünden koparak psikolojik eylem ve durumlarına dair farkındalığının ancak kendi alanına sabır ve disiplinle yoğunlaşması halinde gelmesidir. Ruhsal ilimlerde geliştirdiğimiz anlayış üzerine bu durumun Kadim Bilgeliğin insanlığa yayılmasına ve öz bilginin insanlık genelinde açığa çıkmasına engel olamamaktadır. Keza bir noktada insanlığa yaygın bir şekilde incelemek bu güçlerin de toplumda saygın bir konuma geçerek faydalı olmasını sağlayacaktır. Bunun tersi durumuna Ezoterizm’de Şarlatanlık denmektedir.

Güncel durumumuz Şarlatanlığın tamamen tedavülden kalkması için Ezoterik konuların Üniversitelerde bilimsel ve felsefi bakış altında disiplinli bir şekilde incelenmesi, araştırılması, geliştirilmesi ve toplumsal kurumlarda uygulanması ile çok etkili bir şekilde Dünya’ya güzel bir gelecek vaadetmektedir. Adalet ve Hakikat bu yoğun ruhsal güçleri uygularken rehberimiz olsun.

Genellikle majikal ve psişik konularda hakimiyet ve bilgi bencil ve ruhsal tekamülde geri kalmış güç odaklarına yoğunlaştığı zaman bu bilginin de yayılmasını engellemektedir. Çünkü bu güç odaklarının en çok korktuğu şeylerden biri karşılarında kendilerinden daha güçlü bir varlık görmektir. Bu en nihayetinde 6. Işının tezahüründe bir dengesizlik yaratır. Keza kendimizden daha üstün bir varlığı kabul etmek ve görmek başta Sonsuz Yaratanı, İlahi Düzeni ve Melekleri, Dünya’nın Hizmetkarlarını ve Birlik Bilincini de kabul etmek ve bütünleşmek demektir.

Bir başka durum da gücünü ve bilgisini aktarmayarak başkalarını kendine bağımlı hale getirme durumudur, bu güçlerle dengesiz bir şekilde para kazanmak da bir başka karmik kalıptır ve günümüzde de bundan müzdaribizdir. Modernleşme bu kalıpların şifalanmasını etkili bir şekilde getirmemiştir. Karmik şifanın anahtarı Hakikat, Çözüm Odaklı Düşünce, Adalet, Vicdan ve Sağduyuda gizlidir. Her insan gibi maaşlı çalışabilen bir takım meslek grupları ile toplumun hizmetine geçilmesinin önünü açacak çalışmalar bulunmaktadır.

İlahi Nİzam-Simya ve Maji 7. Işın Grubunun önemli bir durumu geldikleri Toplulukların içinde Düzen, Dönüşüm, Dengeleme ve Ruhsal Planlara Uyumlu Kanunları Tanıtma gibi görevlere sahip olmasıdır. Bunun en kadim örneği Şamanlardır. Şamanlar geldikleri kabilelerde Evrensel Bilgiyi Paylaşma, Birlik Sağlama, Şifa ve Sağaltım, Gelenek Aktarımı, Tanrıyla Bağlantı Kurma ve Toplumsal Alanı Düzenleme/Dengeleme gibi görevler ile gelir. Kabileler şehirlere ve uluslara evrildikçe Şaman üzerinden bir çok grup daha açılmıştır, bunlar arasında; Majisyen, Astrolog, Simyacı, Yogi, Şifacı, Kahin, Düzenleyici ve Denetleyici gibi Ruhsal Bilgiye ve Güce sahip bir Ulema grubu da ortaya çıkmaktadır. Bu grubun toplumsal düzenler içindeki etkinliğinin temelinde günümüzde Şaman’ın görevini grup çalışması ile topluma yaygın bir şekilde yapması vardır. Yoga, Maji ve Simya gibi konular özellikle Anjelik işlerde kullanılması için hizmet planlarından gelen varlıklara icazetini almaları durumda caiz kılınmıştır. İcazeti tamamlama yönünde olmayan ve icazet tamamlanmadan yapılan büyü uygulamaları kara büyü olarak tanımlanabilir. Keza Majisyenler kadar herkesin öz muradında Bireysel, Toplumsal ve Evrensel Muradın birbirine hizalanması da vardır. Bu grup görevini yapabildiği zaman herkes bilinçlenebilmektedir. Ancak bu grubun üzerinde en büyük engelleyici Roma Döneminde Yaşanan Gizem Kültlerinin Kapatılması, Hristiyan Mezheplerinin İşkence ve Katliama maruz kalması, Hermetik İnisiyelerin Katledilmesi ve Orta Çağ’da Yaşanan Engizisyon durumudur. Bu gibi durumlarla karşılaşmak haliyle korku ve negatif yüklerin olmasına sebep oluyor. Manevi güçler ateşle oynamak gibidir ve bir ömür boyu yanlışlar yaptığınızda kanunların dışına çıktığınızı anlayamayabileceğiniz durumlar vardır. Bunun etiğinin topluma yaygın bir şekilde yanlış anlaşılması en basitinden Hermetiklerin bilgiyi saklamasından da kaynaklanmaktadır. Burada bir kördüğüm oluşuyor haliyle ve bugün çözülmesi toplumsal icazet kapılarının açılması ile mümkün.

Ancak bütün bunların da bu ruh grubuna uygun nitelikler barındıran bireylerinin kendi ruhlarından gelen nitelikleri yanlış yönlendirmeleri, egoya kapılmaları, bencilce hareket etmeleri de vardır. Bu kırılma Ataerkil düzenle birlikte gelen Mal-Mülk sahibi olma haliyle Şaman’ın görevlerinden gelen nitelikleri doğru yansıtamamasına ve böylelikle hem kendinin hem de toplumun özünden kopmasına sebep oluyor.  Bu boyutta Mal-Mülk sahibi olmak aslında Manevi Değer ve Güce sahip olmak üzerinden gelişen bir karmik yapıda işleniyor.  Tarikatleşmeler bazen yanlış yollara giderek kendi içlerinde çıkar çatışmasına, toplumsal hizmet görevini üstlenmemeye, sadece tarikat üyelerinin bireysel gelişimine odaklanarak toplum dokusunda eksikliklerin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Ezoterik Gruplaşmalar içindeki bireysel gelişimler en nihayetinde kişiyi toplumsal hizmete hazırlamalıdır. Ruhsal güç evrensel bir güçtür ve bir yapının içinde hapis tutmak gücün en nihayetinde sahiplerine geri püskürmesine sebep olur. Ancak bu güç de Evrensel Kardeşliğin bildiği ve uyguladığı evrensel yasalar uyarınca Hikmeti ve Anlayışıyla püskürecektir. Evrensel Kardeşliğin Cezalandırmaktan ziyade Doğrulama, Bildiği Hakikati Saklamaktan ziyade İfşa Etme yönünde hareket ettiği anlaşılmalıdır.  İnsanlık genelinde Bilim, Sanat ve Felsefenin de desteğiyle gelişen ruhsal algı ve anlayışımız yaşadığımız ruhsal kimlik bunalımından erken şifalanmamızı ve

Özellikle Türkiye ve Anadolu üzerinde asılı kalmış bir takım coğrafik enerjiler vardır. Tasavvuf ehli İslam dışından gelen inanışların 6. Işın Nezdinde Dünyanın Astral Planına yüklediği yükü yeterli ölçüde işlememiştir. Yunan-Roma, Babil-Sümer, Hitit, Mısır ve diğer Pagan Din ve Orpheus, Dionysos, Eleusis, Mithras, Osiris-Isis gibi Gizem Kültlerinin de Kollektif Bilinçte ve Toprağın hafızasında önemli olduklarını, formlarının arkasındaki öze ulaşılması gerektiği gerçeği vardır. Din Ruhsal Anlayıştan süzülen bir formal inanç ve ibadet yapısına dikkat çeker. Ancak bu formun dışında kalan inanç ve ibadetler de özde tek bir Hakikat ile birleşebilir, bu durumda Ruhsal Anlayış formal inanç ve ibadetlerin ötesindedir. Karşılaştırmalı Din çalışmaları Dünya Gizemlerinin ifşaasında çok önemlidir. Keza Yeni Çağ yeni Mitlerle gelmektedir. Geçmişten gelen mitlerin yüklerini arındırmak, dönüştürmek ve doğru kullanmak Zaman Güçlerini anlayabilmemizi sağlar. Karşılaştırmalı Din çalışmaları Birlik Şuuruyla gelen doğru icazetin de açık anahtarlarından biridir.

Kollektif Karmik şifa çalışmamızın sizde daha etkili olmasını istiyorsanız, farklı kültürden ve zamanlardan gelen ritüelleri ve arketipleri araştırarak, bunlarla şimdi ve geçmişteki hallerini karşılaştırıp bağlantılayabilirsiniz. Böylece tarihsel karmanın temizliği için de önemli bir bağlantı yapmış olursunuz.

Bu geçmiş yaşamlarınızdan gelen içsel bilginin açılmasını da sağlayacaktır. Bütünün hayrına niyet ederek başka zamanlarda başka bedenlerde geldiğiniz hayatlardaki dinlerin uygulamalarını gerek mantra/zikir ile gerek ritüel ve kültürel öğeler ile eyleme geçerek hatırlamak kesinlikle küfür değil, ruhsal şifa ve gelişimimiz için çok önemli bir çalışmadır. Bu durumlar majikal hafızamızı tetikleyerek geçmiş yaşam bilgilerine de ulaşımımızı sağlıyor. Bu açıdan Hz. Muhammed’in “İlim Çin’de bile olsa gidin.” demesinin altındaki derin manada; ilimle birlikte doğru ve sevgiyle uygulanan ilimin de irfanıyla gelmesi yatar.

Keza reenkarnasyon konusunda da Dinde yoktur demek yerine, ayetlerde El-Bais Allah’ın ölüleri tekrar dirilteceği üzerinden en azından regresyon çalışmasını duygusal olarak yaşadığı travmaları iyileştirme niyetiyle yapmak bir şeye dair fikir sahibi olmadan önce şahit olmamızı sağlamaktadır. Hakkımız olanın biraz da reenkarnasyon olduğuna dair bir deneyim yaşayarak da imanımızı hakikatle tamamlayabiliriz, bu tekamülümüzle özgürleşmeye kadar ilerler. Bunun için geçmiş enkarnasyonların karmik düğümlerini çözecek bir pratik yapmak haliyle en doğal olanıdır. Bu bahsettiğim alanlardaki karmik yükler büyük korkuların üzerine inşa edilmiş kendi kendini yokedebilen türden savunma ve saldırı mekanizmaları oluşmasına sebebiyet verebiliyor. En nihayetinde Psikoaktif maddeler de bilinçaltındaki bu kayıtların aktifleşmesine ve sağaltımına yardımcı olabilir. Bu maddelerin yanlış kullanımı sağaltım yönünü engellemekte, bu Gizem Kültlerini ele alırken inceleyeceğimiz bir konu. Ancak bu Sufileri de etkileyen bir karmik durumdur, keza Maddeden tamamen kopuk bir ruhsal anlayış geliştiren tarikatleşmeler yüzünden psikoaktif maddelerle ilgili gizemler Sufiler arasında ehli az hale gelmiştir. Bu maddeler hiç şuursal tecrübe yaşamamış kişilerin önündeki fiziksel ve psikolojik engelleri kaldırmasına yardımcı olmaktadır. Geçmiş yaşamlar bu maddelerin de yanlış kullanılmaları ile doludur keza şu an bu konu kriz haline de gelebilmektedir.

Babil bu medeniyetler arasında en yoğun negativiteye sahip olanlardan biridir. Yanlış Cinsel Maji çalışmaları, intikam ve kin üzerinden büyü yapmak, ruhsal bilgiyi kendi çıkarları için yanlış paylaşmak, hurafelerle hareket etmek, toplumsal kontrol ve kendine taptırma gibi kalıplar vardır. Bunların temizlenmesi için yoğun majikal çalışmalar yapılıyor bu dönemde. Bunların arasında en yoğun karmik durumlardan biri Majisyenlerin kadınları hipnoz yoluyla kendilerine bağlamaları ve kendi rızaları dışında hayat kadını haline getirmeleri ve bundan manevi güç elde etmeleri gibi durumlar vardır. Bu özellikle 7. Işın grubundaki bazı bireylerin üzerinde yüklü olan karmanın nasıl olabileceği hususunda size açıklık kazandırır diye düşünüyorum. Bunlar bilinçaltımıza kayıtlı yüzleşemediğimiz duyguların arkasındaki asıl sebepler olabilmektedir. Anadolu Toprakları ve Toplumların üzerinden bu yükün temizlenmesinde bu konularda bilinçlenme ve bireyler üzerinde psikolojik sağaltım yapmak da önem kazanmaktadır.

Bu konuyla ilgili referans kaynak için;

 • George Frazer – Altın Dal
 • Lon Milo DuQuette – Angels, Demons & Gods of the New Millenium
 • Çiğdem Dürüşken – Roma’nın Gizem Dinleri

Konuyla ilgili çeşitli araştırma alanları

 • Yunan, Roma, Babil, Mısır, Kelt, Pagan, Çin, Hint, Tibet Mitolojileri
 • Karşılaştırmalı Din
 • Tarikatler
 • Havass ve Hüddam İlmi
 • Kabala
 • Karşılaştırmalı Tantra ve Yoga Yaklaşımları
 • Reenkarnasyon
 • Maya Takvimi
 • 5. Boyut
 • Ezoterik Psikoloji

Öncesi ve sonrasıyla “Avrupa’da Rönesans ve Reform” hareketlenmelerini Toplumsal Karmik Şifa ve Hafifletme çalışmalarına örnek vaka olarak araştırabilirsiniz. Nedensel bağlamda nasıl geliştiğini, bu dönemlerde oluşan bilimsel, sanatsal hareketlenmeler, okültizm-ezoterizm alanında cereyan eden olaylar ve önemli kişi-eserleri incelemeniz zamana nasıl dinamizm verildiğini anlamak konusunda tarihte anlamlı bir örnek durumdur. Rönesans ve Reform hareketleri geniş alana yaygın ancak bir çok kanattan gönüllü ve farkındalıklı bireylerin hür iradeleriyle katılım yaptığı ve ezoterik teşkilatlanmalarla ilahi planın da sahip çıktığı bir proje olarak görülebilir. Mesela Latin ve Yunan Klasiklerinin bulunması ve çevirilmesi tarihsel olarak da bir hatırlama ve geçmişteki köklere ve hatta geçmiş yaşamları hatırlama için bir dinamizm oluşturur. Olan biten olayların neden-sonuç ekseninde nasıl bir gidişat oluşturduğunu tanzim ve tespit etmek toplumsal karma boyutunda yapılan çalışmalarda önemlidir. Ayrıca dönemin içinde vuku bulan teknolojik, bilimsel, toplumsal ve sanatsal gelişmelerin de hem nasıl bir ortamda nasıl bir şekilde filizlendiğini görmek hem de bunların açtığı yeni olasılıkların neleri getirebileceğinin bilincinde olmak da önemli bir husustur. Bunun yanı sıra size düşünmek için geniş bir alan sağlayan bu konuda kompleks dinamikleri bir arada görmenin kendinizce yollarını bulmanız da Zihinsel Gelişim yönünde olumlu bir etkiye sahip olacaktır.

Yine Avrupa’da skolastik düşüncenin hakimiyeti üzerine yozlaşmış ruhban kesim tarafından başlatılan ve kıta genelinde cereyan eden Engizisyon ve Cadı Avı konusu da şifacıları çok yakından ilgilendiren bir Karmik Kırılma örneğidir. Bu karmik kırılmaya karşı çıkan güçlerin nihayetinde Rönesans ve Reform hareketlerinin de getirdiği çözümlerle aşıldığını da görmek gerekir. Haliyle çözümler sorunların üzerine kuruluyor. Bu iki dönemin arasındaki ilişki özellikle incelenmesini tavsiye ederim.

Şimdi gelişim ve karmik açılım dinamikleri günümüz teknolojisi ve toplumsal alt ve üst yapılaşma biçimi ve işlevselliğine göre zamanda daha farklı şekilde ve hızlarda işlemektedir. Haliyle toplumların nasıl düşündüğü ve nasıl hareketlendiği günümüz Dünyasında daha kompleks ve girift bir yapıdadır. Ancak tarihin yüklerini bugüne taşıdığımız için zaman çizgisinde olabildiğince alan kaplayan bir anlayış geliştirmek haliyle önemlidir.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s